Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VILKO.BE („REGULAMIN”)

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.vilko.be (zwanego dalej „Sklepem internetowym”) określa zasady i warunki techniczne dokonywania zakupu towarów za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem www.vilko.be.

 2. Właścicielem Sklepu internetowego jest VILKO. BTW: BE 0808 986 334 zwana dalej „Sprzedawcą”.

 3. W dalszej części Regulaminu osoba zamierzająca dokonać zakupu w sklepie internetowym i zarejestrowana na www.vilko.be zwana będzie „Klientem”.

 4. Zakupów w Sklepie internetowym dokonywać mogą pełnoletnie osoby fizyczne, jak również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną („Klient”).

 5. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług Sklepu internetowego i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia.

2. Ochrona danych osobowych

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę. Dane osobowe Klientów podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów. Dane osobowe Klientów uzyskiwane są w toku wypełniania formularza zamówienia przez Klienta.

 2. Administratorem zbioru danych osobowych Klientów jest VILKO.

 3. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.

 4. Każdy Klient ma prawo do wglądu i zmiany przechowywanych przez nasz sklep swoich danych osobowe. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w siedzibie firmy VILKO. zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

3. Opisy i zdjęcia produktów

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez Sklep internetowy, (w tym opisy, zdjęcia) nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez nasz sklep.

 2. W przypadku złożenia zamówienia na określony towar, Klient otrzyma informację o oferowanym towarze, jego nazwie, producencie lub importerze, znaku zgodności, adnotacją o dopuszczeniu do obrotu w Unii Europejskiej, oraz stosownie do rodzaju towaru, określenie jego energochłonności oraz inne dane, jeżeli są wymagane przepisami prawa. W przypadku sprzętu używanego, informacja zawierać będzie również opis stanu technicznego oraz wizualnego danego sprzętu.

 3. W przypadku otrzymania przez klienta towaru niezgodnego z opisem umieszczonym na stronie Sklepu internetowego, lub gdy opis zawiera błąd wpływający na wartość lub przydatność określonego towaru, klient ma prawo zwrócić przedmiotowy towar w terminie 14 dni. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwracanego towaru, klient niezwłocznie otrzyma zwrot kosztów zakupu oraz uiszczonych kosztów dostawy.

4. Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w Euro i są to ceny uwzględniające właściwą stawkę podatku VAT.

5. Zamówienia

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez witrynę internetową www.vilko.be. W celu złożenia zamówienia klient wypełnia formularz zamówienia oraz potwierdza znajomość i akceptuje warunki sprzedaży tj. treść niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówieniaZamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

 2. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą przesłania przez Sprzedawcą informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub do odstąpienia od transakcji sprzedaży, w przypadku braku dostępności towaru u dostawcy. W przypadku gdy cena za towar została już uiszczona, środki pieniężne zostaną niezwłocznie zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 5. Nieotrzymanie przez Klienta informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji.

6. Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.vilko.be dostarczamy bpost. Na czas otrzymania przesyłki składa się: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki),
  czas dostawy.

 2. Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient.

 3. Wraz z towarem wydawana jest faktura.

 4. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować Sprzedawcę. Jeżeli towar lub paczka były w momencie jego odebrania od kuriera uszkodzone należy w obecności kuriera spisać protokół i bezzwłocznie poinformować o tym sprzedawcę lub nie odbierać przesyłki. Niespisanie protokołu nie pozbawia Klienta możliwości reklamacji uszkodzonego towaru.

7. Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
  Przed wydaniem towaru Klientowi (przedpłata): przelewem na rachunek bankowy wskazany w informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji,
  W momencie odbioru towaru: gotówką w przypadku osobistego odbioru towaru z siedziby Sprzedawcy przez Klienta,

 2. Vilko może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę, jako przyjęte do realizacji i spełniające wszelkie dodatkowe wymogi związane z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty, leasing).

8. Zwrot towaru

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zakupionego towaru i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem.

 2. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.

 3. Termin jest zachowany w przypadku wysłania oświadczenia przed jego upływem. Decydująca jest data stempla pocztowego.

 4. Sklep internetowy niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail Klienta.

 5. Zwrot towaru do Sklepu internetowego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od daty wysłania oświadczenia o którym mowa w pkt. 2 i 3 powyżej) Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

 6. Koszty przesłania zwracanego towaru do Sklepu internetowego ponosi Klient.

 7. Sklep internetowy zwraca Klientowi zapłaconą cenę oraz poniesione koszty przesyłki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta od umowy. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem kosztów poniesionych przez Klienta do czasu otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

 8. Zwrot poniesionych kosztów następuje w ten sam sposób, jakiego użył Klient w celu zapłaty, chyba że Klient wyraził zgodę na innych sposób, nie wiążący się z poniesieniem przez niego  dodatkowych kosztów.

 9. Sprzęt zwracany nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z normalnego użytkowania. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości, zapakowany w oryginalne opakowanie.

 10. Oprogramowanie dostarczone na nośnikach, oddzielnie lub wraz ze sprzętem, nie może nosić znamion użytkowania, w szczególności w przypadku nagrań audio i wideo oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu. W przypadku niespełnienia powyższego warunku nie zostanie przyjęty.

 11. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zwróconego sprzętu oraz kosztów dostawy sprzętu do Klienta.

 12. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

9. Procedura reklamacyjna dla nowego sprzętu

 1. Sprzęt zakupiony w Sklepie internetowym jako nowy, objęty jest gwarancją producenta i nie jest on serwisowany przez serwis Sprzedawcy.

 2. W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących warunków gwarancji należy zapoznać się z dokumentem gwarancji załączonym do zakupionego sprzętu lub skontaktować się z producentem.

10. Procedura reklamacyjna dla używanego sprzętu

 1. W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w sklepie internetowym jako używany, Klient:
  1. będący konsumentem – ma prawo do żądania, według własnego wyboru, wymiany towaru na nowy – wolny od wad, naprawy towaru, obniżenia ceny, chyba że naprawa lub wymiana są niemożliwe albo wymagają nadmiernych kosztów w porównaniu z innym roszczeniem. Jeżeli wada jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Uprawnienie to wygasa z upływem jednego roku od dnia wydania towaru Klientowi będącemu konsumentem;
  2. będący przedsiębiorcą, w terminie 90 dni od daty wydania towaru, ma prawo żądać bezpłatnego usunięcia wad fizycznych zakupionego towaru. Klient będący przedsiębiorcą ma, za dodatkową opłatą („dopłata”), możliwość wydłużenia czasu trwania gwarancji, według poniższego cennika:

  1. 6 miesiące gwarancji – dopłata w wysokości 30 Euro

  2. 12 miesięcy gwarancji – dopłata w wysokości 50 Euro
 1. Dla Klienta będącego przedsiębiorcą, okres ważności gwarancji liczony jest od dnia wydania Klientowi sprzedanego towaru i jest wskazany w Karcie Gwarancyjnej towaru. Dopłata za dłuższy okres gwarancji jest płatna w momencie zakupu towaru. Okres trwania gwarancji zapisany zostaje przez pracownika Gwaranta na Karcie Gwarancyjnej przed jej wydaniem.Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Gwarancja nie obejmuje:1. mechanicznych uszkodzeń spowodowanych przez Klienta;
  2. uszkodzeń i wad powstałych w skutek używania towaru w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;
  3. uszkodzeń i wad powstałych w skutek działania zewnętrznego polegającego w szczególności na zanieczyszczeniu, zalaniu, narażeniu towaru na działanie zjawisk atmosferycznych, w tym zbytniej wilgoci bądź nasłonecznieniu;
  4. uszkodzeń powstałych w skutek nieprawidłowego napięcia zasilania;
  5. zużywalnych części towaru, w tym materiałów eksploatacyjnych (np. baterii, akumulatorów), nośników danych, lamp, matrycy oraz instalacji i konfiguracji oprogramowania;
  6. napraw podjętych przez Klienta we własnym zakresie.

 2. W każdym przypadku stwierdzenia, że zakupiony w Sklepie internetowym produkt zawiera wady, Klient jest zobowiązany do zgłoszenia tego Sprzedawcy na adres mailowy info@vilko.be. W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać wadę, podać numer seryjny urządzenia oraz datę zakupu. Zgłoszenia można dokonać również poprzez formularz reklamacyjny umieszczony na stronie www.vilko.be. Klient zobowiązany jest podać w formularzy reklamacyjnym wszystkie dane niezbędne do właściwego przeprowadzenia procedury reklamacyjnej. W informacji zwrotnej Klient otrzyma dane niezbędne do wysyłki towaru do serwisu.

 3. Klient sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt do serwisu Sprzedawcy za pośrednictwem firmy kurierskiej (wysłany sprzęt musi być ubezpieczony). Po naprawie sprzęt zostanie odesłany do Klienta na koszt VILKO. Sprzęt może zostać również dostarczony osobiście do serwisu VILKO, mieszczącego się przy Rendierstraat 17/4.2610 Wilrijk Belgia

 4. Koszty wysyłki towaru do serwisu pokrywa Klient.

 5. W przypadku reklamacji sprzętu zakupionego jako używany, do sprzętu należy dołączyć oryginał ważnej i czytelnej Karty Gwarancyjnej lub dokument sprzedaży towaru (paragon lub kserokopia faktury). W razie zniszczenia Karty Gwarancyjnej w sposób uniemożliwiający odczytanie z niej kluczowych danych, uznaje się, że Karta Gwarancyjna jest nieważna.

 6. Sprzęt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

 7. Do sprzętu musi być dołączony opis wady lub usterki wraz z opisem sytuacji, kiedy dana usterka występuje. Opis taki winien być jak najbardziej dokładny, co przyspieszy diagnozę wady/usterki oraz realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu gwarancji lub niezgodność otrzymanego towaru z umową).

 8. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta.

 9. Jeżeli po przyjęciu towaru do naprawy bądź w trakcie wykonywania naprawy na podstawie udzielonej gwarancji okaże się, że przyczyną usterki lub wady jest jedna z okoliczności wskazanych w punkcie paragrafie 10 ust. 2 pkt a) – f)_niniejszego Regulaminu, Sprzedawca odstąpi od naprawy przedmiotowego towaru i zwróci towar Klientowi w terminie określonym w ustępie 10 niniejszego paragrafu.

 10. Przybliżony termin naprawy zgłoszonej usterki to 14 dni kalendarzowych. Termin liczony jest od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu przyjęcia towaru do reklamacji. Wyżej wskazany termin jest terminem orientacyjnym i może ulec przedłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

 11. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego sprzętu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

 12. Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i Sprzedawca nie wykrył usterki, serwis obciąży Klienta opłatą za diagnostykę oraz kosztami przesyłki.

11. Serwis

 1. Przesyłki lub doręczenia sprzętu do serwisu prosimy dokonywać na adres:
  VILKO
  Rendierstraat 17/4.
  2610 Wilrijk Belgia

 2. Kontakt z serwisem: info@vilko.be
  Tel: +32477138902
 3. Naprawiony sprzęt należy odebrać do 30 dni od daty podania informacji o dokonanej naprawy. Za każdy następny miesiąc będą naliczane koszty magazynowania w wysokości 8 euro miesięcznie.  Po upływie 18 miesięcy od daty przyjęcia, sprzęt zostanie skasowany i zezłomowany.
12. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie Sklepu internetowego pod adresem www.vilko.be i obowiązuje przez czas nieoznaczony.